Systém na řešení požadavků při pořizování dat pro DTM
Metodická pracovní skupina DTM (dále jen MPS) - katalog požadavků na řešení situací při pořizování dat pro DTM
Tato aplikace slouží pro vkládání požadavků při pořizování dat pro DTM a jejich metodické řešení odpovědnými osobami pro všechny oblasti ZPS, DI a TI. Jedná se především o dotazy na řešení situací, které dosud nejsou popsány v žádném níže zmiňovaném zdroji. Dotazy budou také postupně zapracovány do DTMwiki: https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start (pracovní prostor Metodické pracovní skupiny DTM)

Pro prohlížení Katalogu požadavků není nutná registrace. Pro vkládání dotazů je nutné se registrovat a je umožněno odborné veřejnosti. 

Na dotazy budou odpovídat členové MPS DTM, cílem je jednotné zpracování dat DTM. Členy MPS jsou zástupci krajů, zástupci veřejnoprávních subjektů a zástupci dodavatelských geodetických a IT firem.
Aktuální informace a příslušné metodiky k projektům DMVS a DTM jsou k dispozici na stránkách https://www.cuzk.cz/DMVS/O-IS-DMVS.aspx.
 
 
Slovník datového modelu DTM (ontologický popis objektů JVF DTM a s nimi souvisejících reálných objektů) je vedený a spravovaný v programu TermIt ČVÚT a koordinovaný IPR Praha. Pro účely snadného a veřejného prohlížení ontologie DTM je zpracována Prohlížečka na webu: https://app.iprpraha.cz/apl/app/prohlizecka_slovniku/?pojem=.

DTMwiki – pracovní prostor Metodické pracovní skupiny DTM Koordinační rady správců DMVS a DTM, kde jsou zpracované dotazy a odpovědi ohledně pořizování a správy dat digitální technické mapy krajů je zveřejněn na adrese:  https://dtmwiki.kr-zlinsky.cz/start
Další dokumenty:

Metodika pro geodetické zaměřování základní prostorové situace DTM kraje a pro práci s dokumentací
Dokument stanovuje pravidla pro pracovní postupy, tvorbu a obsah geodetického zaměření objektů základní prostorové situace DTM kraje při předávání změn údajů o poloze a výšce objektu nebo zařízení v souvislosti s požadavky na jejich vedení vyplývající z platných předpisů.

DTMŽ – Digitální technická mapa železnic
Pro oblast zájmu Správy železnic, státní organizace je nutné postupovat v souladu s jejich předpisy, data budou zpracována a předávána v upraveném jednotném výměnném formátu ŽXML zveřejněném na adrese: https://www.spravazeleznic.cz/digitalizace/dtm/format-zxml.
 
 
Odpovědi na dotazy budou zpracovány do 10 pracovních dnů z důvodu projednání v Metodické pracovní skupině DTM.

 
Poslední aktualizace: 09.07.2024 19:40:04